ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

1

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

DIGO PRODUCTS B.V.,

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Op alle door ons en/of aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons aan de wederpartij.
Artikel 2: Aanbiedingen.

1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle door ons aan de wederpartij gedane aanbiedingen voor ons vrijblijvend en geldig, gedurende een termijn van 30 dagen na datum van verzending aan de wederpartij, doch zij kunnen tot de datum van ontvangst door ons van de aanvaarding daarvan te allen tijde door ons herroepen worden.

2. Wij zijn steeds gerechtigd om de specificaties als aangegeven in de aanbiedingen te wijzigen.

3. Indien niet anders vermeld, is bij het opstellen van de aanbiedingen uitgegaan van de voor het uitvoeren van de opdracht te verwachten omstandigheden en uitvoering van de opdracht gedurende voor ons normale werkuren.

4. Alle bescheiden en de daarin vermelde gegevens, van welke aard dan ook, betrekking hebbend op door ons gedane aanbiedingen, zoals prijslijsten, tekeningen, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden ons slechts indien dat door ons in de aanbieding expliciet is vermeld.

5. Voormelde bescheiden zijn en blijven ons eigendom en mogen 2

zonder onze schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt, worden vermenigvuldigd of nagemaakt, op welke wijze dan ook.
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. Een overeenkomst komt met ons slechts tot stand, indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd middels een opdrachtbeve-stiging.

2. Schriftelijke bevestigingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel kunnen slechts rechtsgeldig geschieden door een statutair bevoegde vertegenwoordiger van ons.

3. Voor wat betreft de inhoud van de overeenkomst tussen partijen, is uitsluitend bepalend hetgeen met betrekking tot de overeenkomst in de opdrachtbevestiging en in de onderhavige voorwaarden is vermeld.

4. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de door ons verzonden factuur of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, die ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5. De omstandigheid dat wij de wederpartij leveren en/of eerder aan de wederpartij hebben geleverd, geeft de wederpartij geen enkel recht op toekomstige leveranties door ons. Een duurzame relatie komt daardoor, behoudens een uitdrukkelijk anders luidende overeenkomst, niet tot stand. Wij zijn niet gehouden om voor de weigering om de wederpartij in de toekomst te leveren enigerlei reden op te geven.
Artikel 4: Prijzen.

1. Tenzij anders schriftelijk vermeld, zijn de in onze offerte of onze opdrachtbevestiging opgenomen prijzen:

- gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de offerte of opdrachtbevestiging prijsbepalende factoren en geldende prijzen;

- exclusief kosten emballage;

- exclusief B.T.W.;

- exclusief invoerrechten; 3

- gebaseerd op aflevering aan ons magazijn;

- vermeld in Nederlandse valuta;

- exclusief eventuele andere betalingen, welke wij of de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, hebben te voldoen.
2. Ingeval van een wijziging van de (door onze toeleveranciers aan ons berekende) prijzen en/of wijziging van (andere) prijsbepalende factoren, zoals valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d., na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, zijn wij steeds gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de terzake geldende dwingendrechtelijke bepalingen, ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst. Wij zullen de wederpartij van genoemde wijzigingen in kennis stellen op het moment dat de wijzigingen bij ons bekend zijn.

3. De in het vorige lid bedoelde wijzigingen in de overeengekomen prijs geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst op enigerlei wijze te annuleren of te ontbinden.
Artikel 5: Betaling.

1. De door ons aan de wederpartij toegezonden facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient betaling plaats te vinden door storting of bijschrijving op een door ons opgegeven bank- of girorekening, in Nederlandse valuta en inclusief B.T.W.. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling.

2. Tot 1 januari 2002 kan de wederpartij op geen enkele wijze betalingen verrichten in Euro’s. De wederpartij is derhalve niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen te voldoen in Euro’s door creditering van de Eurorekening van ons.

3. De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening.

4. Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet 4

tijdig is voldaan, is de wederpartij zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in gebreke en is hij vanaf de vervaldatum van de factuur aan ons een rente verschuldigd welke op jaarbasis gelijk is aan het op dat moment geldende officiële promessedisconto van de Nederlandsche Bank, vermeerderd met 2%.

5. Alle -daadwerkelijke- (buiten)gerechtelijke kosten van ons, ontstaan uit of verband houdende met de niet juiste of niet tijdige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij komen ten laste van de wederpartij.

6. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal een bedrag dat wordt vastgesteld conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een absoluut minimum van ƒ 950,-- exclusief B.T.W..

7. De gerechtelijke kosten zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de wederpartij zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

8. Onze vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook, zijn in ieder geval onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling of aankondiging opeisbaar in de volgende gevallen:

Bij niet-stipte betaling door de wederpartij, wanneer de wederpartij in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, surséance van betaling wordt aangevraagd of de wederpartij in surséance van betaling verkeert, wanneer de wederpartij toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvraagt danwel de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op haar goederen is gelegd, danwel wanneer de wederpartij overlijdt, in liquidatie treedt of te kennen geeft haar bedrijfsvoering te zullen staken of te hebben gestaakt, bij overdracht van haar bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf of (gedeeltelijke) overdracht van de zeggenschap. 5

9. Wij zijn vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst steeds gerechtigd van de wederpartij persoonlijke of goederenrechtelijke zekerheid, een en ander te onzer keuze, te bedingen voor de nakoming van haar (toekomstige) financiële verplichtingen jegens ons, hetgeen temeer geldt indien wij goede grond hebben te vrezen dat zij haar betalingsverplichtingen jegens ons niet -tijdig- zal nakomen. Indien en zolang de wederpartij in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten of (de) overeenkomst(en) onmiddellijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang.

1. Alle door ons aan de wederpartij te leveren en geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ons terzake de betreffende, vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door ons verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van ons op de wederpartij wegens tekortschieten door de wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons, heeft voldaan.

2. De wederpartij is niet gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening te gebruiken of te verkopen, en evenmin om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan ons verhaal te onttrekken.

3. De wederpartij is gehouden om de door ons aan hem geleverde en de zich nog onder zijn beheer bevindende zaken als ons eigendom te identificeren en geïdentificeerd te houden totdat conform het bepaalde in lid 1 de eigendom op hem is overgegaan. Indien wij de zaken als ons eigendom opvorderen, is de wederpartij gehouden om ons de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent ons reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te -laten- betreden teneinde de zaken terug te nemen. 6
Artikel 7: Levering en levertijden.

1. De wederpartij is verplicht de door ons aan hem ter afleve-ring aangeboden zaken in ontvangst te nemen.

2. De aflevering van de zaken geschiedt aan het magazijn van Digo, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Vanaf de aflevering zijn de zaken voor risico van de wederpartij.

3. Indien de wederpartij niet voor het verstrijken van de leveringstermijn de zaken afneemt en/of de wederpartij de zaken weigert, kunnen wij de zaken voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in ons magazijn of elders opslaan.

4. Door de sub 3 genoemde opslag worden de zaken geacht te zijn afgeleverd. Van deze opslag zal door ons, onder inzending van de factuur terzake van aflevering, aan de wederpartij schriftelijk kennis worden gegeven.

5. De wijze van het eventueel overeengekomen transport en de verpakking wordt, indien geen nadere schriftelijke aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons bepaald.

6. Wij zijn altijd gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke gedeelten afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De wederpartij is verplicht alle deelleveranties te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden.

7. Opgegeven leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. De levertijd gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens en materialen in ons bezit zijn, en een eventuele betaling, voorzover deze bij het sluiten van de overeenkomst behoort te geschieden, is verricht.

9. Slechts indien een levertijd uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is overeengekomen, is de wederpartij gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, indien wij niet binnen deze termijn de bestelde zaken afgeleverd hebben, doch niet dan nadat de wederpartij ons per aangetekend schrijven nog een redelijke termijn, welke in overleg wordt vastgesteld, gegund heeft om alsnog onze verplichtingen na te 7 komen.
Artikel 8: Transport en risico-overgang.

1. Indien schriftelijk overeengekomen, zullen wij zorgdragen voor het transport van de af te leveren zaken.

2. Het risico van beschadiging of verlies van de zaken is voor de wederpartij vanaf het moment dat ze ingeladen worden voor transport.


Artikel 9: Inspectie en reclame.

1. De wederpartij is gehouden om onmiddellijk na inontvangstname van de geleverde zaken deze te inspecteren op kwaliteit en kwantiteit. Eventuele gebreken betreffende de kwaliteit of kwantiteit dienen direct te worden vermeld op de afleveringsbon en/of overige vervoersdocumenten onder opgave van de aard en omvang van de klachten en het ordernummer waaronder de betreffende zaken zijn geleverd. Bij gebreke van een en ander wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en worden reclames daarover niet meer in behandeling genomen.

2. De wederpartij mag na ontdekking van enig gebrek de betreffende zaak niet verder gebruiken dan na daartoe schriftelijk onze toestemming te hebben verkregen. Tevens is de wederpartij gehouden om op ons verzoek voor zijn rekening en risico de betreffende zaak op enigerlei wijze als door ons verpakt aan ons te retourneren.

Bij gebreke van een en ander worden reclames niet in behandeling genomen.

3. Reclames ten aanzien van facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst daarvan door de wederpartij schriftelijk bij ons ingediend te worden. Te laat ingediende reclames worden door ons niet meer in behandeling genomen.

4. De wederpartij is gehouden om een door ons aan te wijzen deskundige in de gelegenheid te stellen de ingediende reclame te beoordelen. Bij het gegrond bevinden van de reclame door de deskundige zijn de kosten van het onderzoek voor onze rekening. In het andere geval zijn de kosten voor rekening 8 van de wederpartij.

5. Het indienen van een klacht zal nimmer enige grond zijn voor opschorting of verrekening van de betalingsverplichtingen van de wederpartij jegens ons danwel ontbinding van (de) overeenkomst(en).

6. Indien een reclame door ons gegrond bevonden wordt, zullen wij vervangende zaken leveren, indien zulks mogelijk is, hetzij, indien dat niet mogelijk is, crediteren aan de wederpartij de aan hem gefactureerde bedragen. Tot het verrichten van andere prestaties danwel het vergoeden van schade zijn wij niet gehouden.

7. Indien een reclame door ons niet gegrond bevonden wordt, worden de betreffende aan ons geretourneerde zaken vernietigd, tenzij de wederpartij schriftelijk te kennen geeft de zaken terug te willen ontvangen, hetgeen de wederpartij reeds bij de retournering aan ons dient mede te delen. De verzending aan de wederpartij geschiedt voor diens rekening en risico.

Artikel 10: Aansprakelijkheid.

1. Wij zijn, behoudens opzet of grove schuld van ons of van onze leidinggevenden, niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die de wederpartij, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de door ons geleverde zaken, en voor schade ten gevolge van enig advies van ons ten aanzien van die zaken, alsmede voor schade ten gevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende zaken.

2. In het geval rechtens zou worden vastgesteld dat wij ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk zijn, geldt dat onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de eventueel voor ons bestaande verzekeringsdekking danwel, indien geen verzekeringsdekking mocht bestaan, om welke reden dan ook, tot de factuurwaarde van de door ons geleverde zaken waarmee onze aansprakelijkheid op enigerlei wijze samenhangt. 9

3. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van haar hulppersonen, waaronder diens personeel of vertegenwoordigers en/of derden, betreffende schade waarvoor wij jegens de wederpartij aansprakelijkheid hebben uitgesloten en/of beperkt.

4. Het bepaalde in de leden 1-3 heeft betrekking op onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Artikel 11: Garantie.

1. Wij staan in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door ons geleverde en/of de door ons verwerkte zaken, een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.

2. Garantie voor door ons elders ingekochte zaken wordt slechts gegeven, indien en voor zover de desbetreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.

3. De garantie omvat slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken zaken. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van de door ons geleverde zaken, valt buiten de garantie.

4. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van de zaken de fabrieksvoorschriften danwel die van ons niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt danwel het geleverde op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.

5. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, worden wij als gevolg hiervan eveneens ontheven van onze (garantie)verplichtingen.

6. Elke garantie vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen met betrekking tot de door ons geleverde zaken verricht of doet verrichten, indien de zaken voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden worden aangewend, danwel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

7. Garanties vervallen evenzeer bij een niet tijdige of niet juiste inspectie of reclame, zoals bedoeld in artikel 9. 10

 Artikel 12: Uitvoering door derden / Overdracht rechten.

1. Wij zijn gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden.

2. Wij kunnen geheel danwel gedeeltelijk onze rechten en/of plichten uit de overeenkomst(en) met de wederpartij te allen tijde aan een derde overdragen of op enigerlei wijze in zekerheid geven, waartoe de wederpartij reeds nu vooralsdan zijn toestemming verleent.
Artikel 13: Overmacht.

1. Onder overmacht aan onze zijde wordt ten deze verstaan: elke van onze wil onafhankelijke c.q. onvoorzienbare en onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, blijvend of tijdelijk, verhinderd wordt.

Onder overmacht valt eveneens, voor zover niet reeds onder de vorige omschrijving begrepen, werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij ons c.q. bij onze toeleveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

2. Als overmacht aan onze zijde en bij onze toeleveranciers geldt tevens het millenniumprobleem, waaronder wordt verstaan een onjuiste dataherkenning in software in verband met het jaar 2000.

3. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard is, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet.

4. Indien naar ons oordeel de overmacht van blijvende aard is, hebben wij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de 11 overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen of geheel of ten dele te ontbinden, danwel zonder dat wij tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden zijn.

5. Indien wij bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de wederpartij deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
Artikel 14: Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

1. Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, zowel van ons als van onze toeleveranciers, op alle door ons geleverde zaken worden door ons voorbehouden.

Artikel 15: Ontbinding.

1. Indien:

a. de wederpartij enige op hem rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;

b. de wederpartij failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling aanvraagt, of wanneer hij in surséance van betaling verkeert;

c. de wederpartij toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvraagt;

d. op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt of is gelegd;

e. de wederpartij volgens ons onvoldoende kredietwaardig blijkt te zijn om aan haar verplichtingen jegens ons te voldoen;

f. de wederpartij ontbonden of geliquideerd wordt;

g. de wederpartij overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan van zijn bedrijfsvoering, overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, waaronder inbegrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en de wederpartij nog niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, hebben wij het recht door het enkel 12

plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen en het geleverde als ons eigendom terug te vorderen, en/of enig bedrag door de wederpartij aan ons verschuldigd in zijn geheel op te eisen, een en ander onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 16: Opzegging.

1. Ingeval van een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd zijn wij steeds gerechtigd deze, om welke reden dan ook, onmiddellijk op te zeggen. In geen geval zijn wij tot enige schadevergoeding gehouden.

2. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is de wederpartij nimmer tot opzegging gerechtigd. Aan het verlenen van toestemming voor opzegging kunnen wij voorwaarden verbinden, zulks te onzer beoordeling.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde Rechter.

1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en alle andere verbintenissen met ons waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

2. Van alle geschillen uit de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten, deze voorwaarden daaronder begrepen, is de (President van de) Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen, behoudens indien het geschil onder de competentie van de Kantonrechter valt, in welk geval de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing zijn.

3. Het bepaalde in lid 2 doet geenszins af aan ons recht om ons te allen tijde te wenden tot de bevoegde Rechter van de plaats waar de wederpartij gevestigd is danwel, indien wij dat wensen, ons te wenden tot het Nederlands Arbitrage Instituut.

Verzekerde garantie